Lønn for sykepleiere i Norge 2023

Lønn for sykepleiere i Norge 2023

Oppdatert · 15 min lesing

I Norge er det over 100 000 yrkesaktive sykepleiere, og over 15000 sykepleierstudenter som kontinuerlig gjennomfører utdanning. Spørsmål om lønn dukker stadig og helt naturlig opp, og det burde være enkelt å svare på. Men husk at det er mange faktorer involvert når det kommer til lønn, ettersom sykepleiere har ulike stillinger, utdanning, ansiennitet og turnus blant annet. 

Etter en lang pandemi med høy belastning for sykepleierne er dette en utsatt yrkesgruppe med redusert jobbtilfredshet. Norge mangler allerede flere tusen sykepleiere, og med den kommende eldrebølgen frykter man at dette tallet vil øke fremover. Sykepleiere fortjener anerkjennelse og en respektabel lønn, spørsmålet er om dette kan innfris av myndighetene.

I denne artikkelen skal vi gå gjennom de fleste aspekter rundt lønn for sykepleiere. Du vil finne svar på hvor mye du kan forvente å tjene som sykepleier, hvordan lønnen beregnes og noen tips til hvordan du kan få høyere lønn.

Hvor mye tjener en sykepleier i Norge?

En sykepleier i Norge tjente i 2022 gjennomsnittlig 49 730 kroner i måneden. Lønnen er et snitt mellom alle sektorer (privat, offentlig, kommune og stat) og tallgrunnlaget er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Månedslønnen varierer i snitt fra 48 530 kroner (stat) til 54 010 kroner (privat sektor). 

Søk jobb blant de beste bemanningsbyråene!

Sammenlign jobbtilbud og skaff deg høyere lønn. Mange har allerede skaffet seg jobb via Bemlo, er du klar for å bli en av dem?

Opprett profil

Årlig gjennomsnittslønn for en sykepleier i Norge

Å finne gjennomsnittslønn for en sykepleier i Norge er ikke direkte enkelt, men vi støtter oss på Norsk Sykepleierforbund som har oppdaterte oversikter på sine sider (per 1. januar 2022). De skiller mellom sykepleiere som jobber i Spekter, for KS (kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo) og i Oslo - ettersom de har eget tariffområde. Det finnes også andre tariffområder, vi har tatt med de største i vår oversikt. 

Hva er årslønnen til en sykepleier? 

Årslønn for en sykepleier som jobber i Spekter har en årslønn på 498 744 kroner. Sykepleiere som jobber for KS tjener 522 180 kroner, og om du jobber i Oslo er årslønnen 546 225 kroner. 

Hva er årslønnen til en spesialsykepleier? 

En spesialsykepleier har i snitt en årslønn på 590 700 kroner i Spekter, 571 752 kroner i KS og om du jobber i Oslo vil gjennomsnittlig årslønn ligge på 614 466 kroner. 

Hva er årslønnen til en jordmor?

Jordmødre ligger i snitt litt høyere i lønn enn spesialsykepleiere, og jobber du for Spekter vil du har en årslønn på 597 840 kroner. For KS og i Oslo er de gjennomsnittlige årslønnene henholdsvis 622 500 kroner og 646 092 kroner. 

Grunnen til at Spekter, KS og Oslo har ulik gjennomsnittslønn er at lønnen fremforhandles uavhengig av hverandre. Det kan være store lønnsforskjeller i de ulike kommunene, enkelte kommuner tilbyr langt høyere lønn enn andre om det er vanskelig å rekruttere denne yrkesgruppen. Tallene viser at videreutdanning til spesialsykepleir og jordmor lønner seg - naturlig nok. I tillegg er det andre faktorer man må ta høyde for, som vi skal gå gjennom i neste avsnitt. 

Hva er årslønn for en sykepleier inklusiv tillegg? 

Tallene i de foregående avsnittene viser gjennomsnittlig grunnlønn for sykepleiere, og gir ikke et fullverdig bilde av lønn ettersom de fleste sykepleiere jobber turnus med både ettermiddags- og helgetillegg. Gjennomsnittslønn inklusiv tillegg for en sykepleier som jobber for KS er eksempelvis 594 732 kroner.

Hvordan lønnen til en sykepleier beregnes

Gjennomsnittslønn for en sykepleier gir en grei indikasjon på hva man normalt kan tjene som sykepleier, men det er viktig å presisere at det er store variasjoner på minste og høyeste lønnsnivå grunnet ulike faktorer: 

Ansiennitet og relevant erfaring 

Uavhengig av yrke vil relevant arbeidserfaring og antall år i stilling gi høyere lønn. Om du har jobbet i helsesektoren eller har annen relevant bakgrunn eller utdanning før du begynner å jobbe som sykepleier, kan du få godskrevet dette når lønnsansiennitet beregnes ved tiltredelse. 

Lønnsansiennitet beregnes etter nærmere angitte kriterier fastsatt i tariffavtalene, og gjelder fra fylte 18 år. Vanlige kriterier som gir opparbeidet lønnsansiennitet er tidligere arbeidsforhold, omsorgstjeneste, verneplikt og fravær uten lønn i forbindelse med foreldrepermisjon er eksempler på vanlige kriterier. I tillegg kan fravær uten lønn i forbindelse med videreutdanning medregnes. Kriteriene kan variere fra et tariffområde til et annet, og vi anbefaler at du tar kontakt med lokal tillitsvalgt for nærmere råd og veiledning.

Lønnsansiennitet skiller seg fra ansiennitet, som forteller hvor lenge en ansatt har jobbet. Man vil gå trinnvis opp i lønn med stigende ansiennitet, og en person som har jobbet i over 5 år i en stilling eller sektor kan forvente cirka 20% mer i lønn enn en nytilsatt medarbeider med like arbeidsoppgaver.  

Utdanning og spesialisering

Sykepleierutdanningen er en treårig bachelorutdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg godkjenning som sykepleier. Man vil få en gradvis høyere lønn i stilling, men man får et større lønnshopp om man gjennomfører masterutdanning eller spesialisering i et fagfelt. De fleste som gjennomfører videreutdanning har jobbet noen år som sykepleier først.

Spesialisering i faget vil normalt være positivt for både lønnsfastsettelse og lønnsutvikling, som tabellen i forrige avsnitt viser. Spesialsykepleiere tjener mer enn sykepleiere, og spesialisering kan gjennomføres både heltid og deltid, kombinert med jobb. Enkelte avdelinger tilbyr seg også å betale for videreutdanningen gjennom et utdanningsstipend. Dette tilbys ofte når avdelingene mangler kompetanse internt. Man kan også søke om utdanningsstipend gjennom Norsk sykepleierforbund (NSF)

Det finnes mange sykepleiespesialiseringer, blant annet helsesykepleier, barnesykepleier, sykepleier innen psykisk helse- og rusfeltet, kreftsykepleier, operasjon- eller intensivsykepleier og jordmor. 

Ulike tillegg

De aller fleste sykepleiere i Norge jobber en tredelt turnus, med dagskift, kveldsskift eller nattskift. Turnusarbeidet genererer kvelds, helg og helligdagstillegg som vil gi en høyere lønn enn sykepleiere som kun jobber dagtid uten tillegg. Hva man mottar i ubekvemstillegg bestemmes av hvilket tariffområde man tilhører, men her er en avrundet oversikt over de ulike tilleggene:

  • Kvelds- og nattillegg (mellom kl 1700 og kl 0600): 28% av timelønnen eller minimum 56 kroner ekstra pr time. 

  • Lørdag- og søndagstillegg (mellom kl 0000 lørdag til kl 2400 søndag): 22-23% av timelønnen eller minimum 50 kroner ekstra pr time. 

  • Helligdagstillegg (mellom kl 0000 og kl 2400 på helge- og høytidsdager, på påskeaften samt mellom kl 1200 og kl 2400 på onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften): 1 1/3 timelønn pr arbeidet time.

  • Risikotillegg: Varierer fra avdelinger og foretak, sikkerhetsavdelinger innen psykatri og akuttmottak kan tilby slike tillegg, fra 3 kroner timen til fast månedlig tillegg.

Alle tillegg er pensjonsgivende. 

5 tips for å sikre deg best mulig lønn som sykepleier

Om man ser på sykepleiere som en gruppe, vil det være vanskelig å fremforhandle store lønnshopp. Men hver enkelt bør kunne gi seg selv et god utgangspunkt, og her er 5 tips som forhåpentligvis kan hjelpe med å gi deg best mulig lønn: 

1. Finn ut hva du har krav på 

Om du er under utdanning, søker på jobb som sykepleier eller vurderer å skifte stilling, så er første tips å sette seg inn i hva man har krav på. Forhåpentligvis vil denne artikkelen gi et godt utgangspunkt, men det er mye å sette seg inn i. Sjekk de ulike tariffområdene, undersøk om noen avdelinger tilbyr rekrutterings- eller beholde-tillegg og ikke vær redd å spørre medarbeidere om hva de tjener og hvilke tillegg de mottar. 

Det har også kommet frem i en undersøkelse at mange sykepleiere sliter med å forstå lønnsslippen sin! Det er helt essensielt å vite hva man får i lønn, og ikke minst være sikker på at utbetalingen er riktig. Sørg for å sjekke lønnsslippen grundig slik at du får utbetalt det du har krav på. Er du i tvil, så er det bare å be arbeidsgiver forklare hva som er riktig. 

2. Be om høyere lønn

Det enkle er ofte det beste. Om man begynner i ny stilling eller har hatt samme stilling uten lokale lønnsjusteringer, så bør man sjekke mulighetene for å få høyere lønn. I en fersk undersøkelse utført av NSF, vil 3 av 4 som spør om høyere lønn ved skifte av jobb eller nyansettelse få hele eller deler av lønnskravet sitt innvilget. Det som er mest overraskende er at over halvparten aldri spør om høyere lønn! Tallene viser tydelig at alle bør stille krav til lønn, og ettersom det er generell stor mangel på sykepleiere er det arbeidstakers marked. For å kreve mer lønn, er det smart å vite om mulighetsrommet slik at man kan sette realistiske krav. NSF har laget en egen veileder for hvordan du kan be om høyere lønn, den kan du lese her

3. Vurder å ta videreutdanning og spesialisering

Gjennomsnittslønn for spesialsykepleiere og jordmødre ligger naturligvis høyere enn sykepleiere, som betyr at det på sikt lønner seg med spesialisering eller videreutdanning. Det er dog et lite men her, ettersom man må ta høyde for eventuell studielån og tapt arbeidsinntekt, ansiennitet og pensjonspoeng i perioden man studerer. 

Mange avdelinger tilbyr utdanningsstipend eller mulighet for å gjennomføre deltidsstudie kombinert med jobb, som vil redusere tapt inntekt og pensjonspoeng. Om man får tilbud om dette, vil det lønne seg å gjennomføre videreutdanning og sikre høyere inntekt over tid. 

4. Spe på inntekt med ekstravakter

Visste du at det er flere som jobber deltidsstillinger enn heltidsstillinger av sykepleiere? I snitt er det 58% sykepleiere som har en deltidsstilling, og det å jobbe mot en 100% stilling vil øke lønnen. Men om man er deltidsansatt sykepleier, har man større handlingsrom til å takke ja til ekstravakter eller ta ekstrajobb via et vikarbyrå. Om man da takker ja til vakter som er gunstig lønnsmessig, for eksempel natte-, helge- og helligdagsvakter, vil det bidra til høyere lønn over tid. Dette fordrer selvfølgelig at man kan takke ja til vakter på kort tid, men samtidig noe de fleste kan planlegge på litt frem i tid. 

Å “shoppe” ekstravakter må sees opp mot ulempene som følger med en deltidsstilling. Man kan ikke planlegge på et gitt antall ekstravakter hver måned, som gir en uforutsigbar inntekt sammenlignet med heltidsansatte, pensjonsgrunnlaget vil være lavere og det er vanskeligere å få lån i banken.  

5. Benytt deg av et bemanningsbyrå

En annen effektiv måte å øke lønnen som sykepleier på er å begynne å jobbe for et vikarbyrå. Hvis du er fleksibel og kan jobbe på steder hvor det er ekstra vanskelig å finne riktig personell, vil lønnen ligge langt høyere enn gjennomsnittet - til tross for at de har de samme arbeidsoppgavene og jobber like mye.  Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i et bemanningsbyrå? Det forklares godt i artikkelen hvordan bli travel nurse. Om du heller ønsker å sjekke ut mulighetene hos flere bemanningsbyrå på en gang kan trykke på lenken under for å opprette en profil!

Søk jobb blant de beste bemanningsbyråene!

Sammenlign jobbtilbud og skaff deg høyere lønn. Mange har allerede skaffet seg jobb via Bemlo, er du klar for å bli en av dem?

Opprett profil

Lønnsutvikling helsesektor sammenlignet med andre sektorer

Om man sammenligner lønnsutviklingen de siste årene (2020-2021) i helsesektoren opp mot andre yrker, vil man se at helsesektoren har hatt en positiv trend. 

Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå og viser en økning i månedslønn for ansatte i helse- og sosialsektoren på 4,8%, som ligger godt over gjennomsnittet på 4,2% for alle næringer. Høyeste lønnsøkning var i elektrisitets-, gass og varmtvannsforsyningssektoren med hele 6,2 prosent, og lavest lønnsøkning hadde bergverksdrift og utvinning på magre 2,7%. 

Lønnsøkningen skiller dog ikke på de ulike yrkene i helsesektoren, og tallgrunnlaget er hentet midt under en pandemi hvor helsesektoren hadde høy belastning med mye merarbeid. Det blir spennende å se videre lønnsutvikling for helsesektoren og sykepleiere etter pandemien. 

Lønnsforskjeller mellom mann og kvinne i sykepleieryrket

Om man ser på gjennomsnitt månedslønn for sykepleiere og spesialsykepleiere, vil man se at det fortsatt er en differanse mellom lønn for menn versus kvinner. Statistisk sentralbyrå sin oversikt over median månedslønn i 2022 viser at mannlige sykepleiere tjener drøye 2800 kroner mer enn kvinner, og for spesialsykepleiere er denne differansen rett i overkant av 4100 kroner - fortsatt i favør menn. 

Det kan være ulike årsaker til denne differansen, og vi skal være forsiktig med å spekulere eller konkludere på hvorfor det ennå ikke er likelønn for denne yrkesgruppen. Det er langt færre menn i dette yrket (I 2020 var 90 prosent av norske sykepleiere kvinner, mens 10 prosent var menn), og det kan være at enkelte avdelinger tilbyr høyere lønn til menn for å øke prosentandelen mannlige sykepleiere. Samtidig er det statistisk sett (uavhengig av yrkesgruppe) flere menn som står lengre i stilling og tar flere lederstillinger, som kan bidra til denne lønnsforskjellen.  

Hvor mye tjener en nyutdannet sykepleier?

Startlønnen til en nyutdannet sykepleier vil variere, men i snitt vil en startlønn ligge på omtrent 410 000 kroner i året. Hvilken lønn en nyutdannet sykepleier avhenger av flere faktorer, eksempelvis hvilken stilling man ansettes i, hvem som er arbeidsgiver, hvilket tariffområde man tilhører og om du har erfaring eller utdanning som gir lønnsansiennitet. 

Vær oppmerksom på at det finnes minstelønnssatser, som betyr at arbeidsgiver ikke kan gi deg lønn lavere enn disse satsene. Vanligvis er det ulike minstelønnssatser avhengig av utdanning/kompetanse og erfaring/ansiennitet. Minstelønnssatser finner man i tariffavtalene, som kan variere mellom ulike arbeidsgivere. Man kan ha krav på høyere lønn enn minstelønnssatsene selv som nytilsatt, ta kontakt med fagforening eller lokal tillitsvalgt for å undersøke hva du har krav på.

Rekrutteringsutfordringer kan sikre deg høyere lønn

I Norge er det stor mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere i Norge. Allerede nå mangler man 6600 med denne utdanningen, og ifølge beregninger fra SSB kan dette tallet øke til 28 000 i 2035. Når halvparten av dagens sykepleiere er misfornøyd med lønnen, er det liten tvil om at gode lønns- og arbeidsvilkår må sikres for å kunne imøtekomme økt behov for sykepleiere i fremtiden. 

Etter pandemien ser man store omveltninger i helsesektoren, hvor mange sykepleier har sluttet eller vurderer å slutte i jobben. Rekrutteringsproblemene er reelle, som kompenseres med merarbeid og overtid - som bare øker slitasjen på allerede utslitte sykepleiere. 

Økende etterspørsel etter sykepleiere kan gi et bedre forhandlingsgrunnlag for høyere lønn, samtidig som bemanningsbyråer i økende grad vil prøve å dekke det skrikende behovet etter arbeidskraft. Byråene tilbyr ofte langt bedre lønnsvilkår enn ved en fast ansettelse i kommune eller stat. Dette skyldes blant annet at arbeidsmiljøloven sikrer likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak, slik at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som en fast ansatt.

Fremtidsutsikter for økt lønn til sykepleiere

Å utdanne seg og jobbe som sykepleier handler om mer enn lønn. Mange velger å bli sykepleiere fordi det er et spennende fag i stadig utvikling, for å gjøre en forskjell med omsorg og interesse for andre mennesker. Samtidig er det ikke tvil om at lønn betyr mye. I en undersøkelse gjennomført av Sykepleien i 2019, svarer halvparten at de er misfornøyde med lønnen. Etter en lang pandemi med høy belastning på helsevesenet er det ingen grunn til å tro at andelen sykepleiere som er misfornøyd med lønnen har minket. 

Sykepleiere er en stor yrkesgruppe, og å heve lønnen for alle er svært kostbart. Dersom man eksempelvis gir alle sykepleierne et flatt tillegg på 2 kroner i timen, vil helsefore­takenes og kommunenes lønnsutgifter stige med over en halv milliard kroner. Summene blir fort veldig høye  sammenliknet med andre og mindre yrkesgrupper.

I Sykehusoppgjøret for 2022 ble det fremforhandlet en ramme på 3,84 prosent, som ligger jevnt med resten av offentlig sektor. Dette gir i snitt en lønnsøkning på 25 000 kroner for sykepleiere, 34 000 kroner for spesialsykepleiere og sistnevnte er også garantert en årslønn på 650 000 kroner senest 1. januar 2024. I tillegg ble det fremforhandlet nattillegg for hele vaktens lengde. 

Oppgjøret viser at det jobbes godt og langsiktig med å sikre sykepleierne bedre lønnsvilkår, men grunnet størrelsen på yrkesgruppen er det vanskelig å se at sykepleiere skal komme bedre ut enn resten av offentlig sektor fremover. 

I vår artikkel om lønn for helsefagarbeidere kan du lese mer om historisk lønnsutvikling for sykepleiere sammenlignet med helsefagarbeidere og resten av befolkningen. Er du interessert i å sammenligne hvor mye en sykepleier tjener i forhold tli en lege kan du lese mer om hvor mye en lege tjener her.

Helsepersonellkommisjon skal utrede bemanningskrisen

Norge mangler som nevnt nærmere 7000 sykepleiere, et tall som er forventet å øke til 28 000 innen 2035. Det er derfor satt ned en helsepersonellkommisjon som skal etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå tiltak til bemanningskrisen i helsesektoren. Kommisjonen skal presentere sin rapport i februar i 2023, og tiltakene skal gi løsninger for å utdanne, rekruttere og beholde sykepleiere og annet helsepersonell.

Norge er det landet i OECD som har høyest andel av arbeidsstyrken ansatt i helsesektoren. 18 sykepleiere per tusen innbyggere i Norge er det dobbelte av snittet og mer enn noe EU-land. Med et skrikende behov for enda flere sykepleiere pågår det en større debatt rundt arbeidet til helsepersonellkommisjonen. De lærde strides om Norge faktisk skal satse på ytterligere flere studieplasser og sykepleiere, eller heller satse på å organisere tjenestene smartere og bedre gjennom ny teknologi og annet helsepersonell. 

Anbefalingene fra helsepersonellkommisjonen i 2023 vil bli svært avgjørende for videre lønnsutvikling for sykepleiere, og som man bør følge med på fremover. Dersom anbefalingene blir ytterligere oppbemanning, vil det bli enda vanskeligere å bedre lønnsvilkårene for denne yrkesgruppen. 

Flere grunner til å velge sykepleieryrket 

Selv om lønn er en viktig faktor i valg av yrke, er det som nevnt en rekke andre faktorer som bidrar til at så mange ønsker å bli sykepleiere: 

Store karrieremuligheter

Som sykepleier har du stor fleksibilitet i videre karrierevalg. Du kan ta master eller spesialisering i en rekke fagfelt, eller satse på en lederutdanning eller jobb i en annen sektor. Norge har stort behov for sykepleiere og spesialsykepleiere i overskuelig fremtid, og uavhengig av karrierevalg vil du være attraktiv i arbeidsmarkedet. 

Du utgjør en forskjell

Som sykepleier møter du daglig pasienter som er i en sårbar situasjon. Da er det ofte du som utgjør en forskjell i livene til disse pasientene. 

Du jobber med mennesker

Som sykepleier møter du alt fra nyfødte til eldre personer, som gjør arbeidet svært variert og hvor du kan ta i bruk dine beste egenskaper i møte med pasientene. 

Verden for dine føtter

Det er ikke bare i Norge det er behov for sykepleiere, og som utdannet i Norge har man svært gode papirer og muligheter til å jobbe rundt om i hele verden. 

Oppsummering av lønn for sykepleiere i Norge 2022

Sykepleiere er en stor yrkesgruppe i Norge, med et bredt omfang av arbeidsoppgaver, ansvar og ulike fagfelt innad i yrket. Sykepleierne jobber i ulike tariffområder, fordelt mellom dem som jobber på sykehus og helseforetak, i kommune, stat og privat sektor. I tillegg er det en rekke ulike arbeidstidsordninger, fra dagtid til turnusarbeid med ulike tillegg. 

Lønnen til sykepleiere vil derfor variere i relativt stor grad, avhengig av nevnte tariffområder, ulik turnus og tillegg, ansiennitet/lønnsansiennitet og lokale lønnsforhandlinger og avtaler. Undersøkelser viser at sykepleiere sliter nettopp med kompleksiteten med lønnssystemet, hvor flere sliter både med å skjønne lønnsslipp og hvilke tillegg man har krav på. 

Gjennomsnittslønnen til en sykepleier ligger rundt 520 000 kroner, men det er store variasjoner avhengig av tariffområde og tillegg. Dette er faktorer som er viktige å kjenne til for å kunne sikre seg bedre lønn - uavhengig av om man er nytilsatt som sykepleier eller har jobbet i flere år. 

Norge er i en bemanningskrise - vi mangler allerede flere tusen sykepleiere. En helsepersonellkommisjon ser på ulike tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere de neste årene, som gir gode forhandlingskort for bedre lønn til sykepleierne. Artikkelen gir tips til hvordan man kan sikre seg bedre lønn, og vi anbefaler at man bruker tid på å finne ut hva man faktisk har krav på. Og ikke minst - tørre å be om mer lønn! 

Mangel på sykepleiere i Norge medfører økt bruk av bemanningsselskaper i helsesektoren. Disse byråene tilbyr ofte langt bedre lønn og andre vilkår (gratis reise og opphold) enn hva kommune, stat og helseforetak kan matche. Det kan være veldig lønnsomt å holde oversikt over hvilke stillinger og jobbtilbud som tilbys av bemanningsselskapene fremover. 

Interessert i å komme i kontakt med et bemanningsselskap?

Søk jobb blant de beste bemanningsbyråene!

Sammenlign jobbtilbud og skaff deg høyere lønn. Mange har allerede skaffet seg jobb via Bemlo, er du klar for å bli en av dem?

Opprett profil

Vurderer du å skaffe deg jobb som sykepleier via et bemanningsselskap? Bemlo har gode avtaler med de beste bemanningsselskapene i Norge! Lag deg en profil på under et minutt, så hjelper vi deg å finne drømmejobben!

Kort om Bemlo

Bemlo er en portal som gjør det enklere å navigere blandt alle vikarbyråene i markedet. Vi gjør det enklere for deg å finne ditt neste bemanningsbyrå, gjennom å sammenligne og rangere de ulike byråene. Du kan også lage en profil på Bemlo, slik at vi setter deg i kontakt med noen av byråene, uten at du trenger å søke direkte til dem. 

Her på Bemlo.no vil du finne en rekke artikler som hjelper deg i jakten på ny bemanningsjobb. Lurer du foreksempel på hva en sykepleier tjener, eller hva en lege tjener? Eller kanskje du vil lese mer om hvordan man blir travel nurse? Ikke nøl med å ta kontakt med oss om du har noen spørsmål eller kommentarer, du kan gjerne sende en e-post til info@bemlo.no

Om du er svensk, finsk eller dansk sykepleier og ønsker jobb må du huske at du trenger norsk autorisasjon for å jobbe i Norge. Om du ikke har det enda vil vi anbefale å følge vår guide til hvordan man får norsk autorisasjon som sykepleier.

Sammenlign 50+ vikarbyrå!

Se anmeldelser fra andre sykepleiere
Se informasjon om lønn og fordeler
Enkelt send søknader til selskaper
Sammenlign selskaper

Skriv en kommentar...

Ved å sende inn anerkjenner du at du aksepterer våre vilkår og betingelser.

Jobber
Utvikler? Søk nå.

© 2024 Bemlo