Lønn for helsefagarbeidere i Norge 2023

Lønn for helsefagarbeidere i Norge 2023

Oppdatert · 11 min lesing

Helsefagarbeidere spiller en viktig rolle i å sikre kvaliteten på helsetjenester til befolkningen i Norge. Som helsefagarbeider er man i kontinuerlig kontakt med mennesker som trenger hjelp, og man utgjør en forskjell i folks liv. Da er det kritisk at man får lønn som verdsetter denne innsatsen. 

Helsefagarbeidere er sammen med sykepleiere en av de største utdanningsgruppene i helse- og omsorgssektoren, og per 2019 var det 130 238 personer som arbeidet som helsefagarbeider i Norge. Ettersom yrkestitlene til funksjonen helsefagarbeider har endret seg de senere år, har SSB slått sammen hjelpepleier, omsorgsarbeider og helsefagarbeider i disse beregningene.

I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva helsefagarbeidere tjener i yrket, og hvilke faktorer som påvirker lønnen. Vi går også gjennom hvilken utdanning man må ha for å bli autorisert helsefagarbeider, hvilken videreutdanning man kan velge og ikke minst hvordan lønnsutviklingen vil være for denne yrkeskategorien. 

Helsepersonellkommisjonen har nylig overlevert sin utredning for hvilke behov det er for fagfolk og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040. I anbefalingen står helsefagarbeidere i fokus, og dette vil vi gå nærmere inn på artikkelen. 

Hvor mye tjener en helsefagarbeider?

Helsefagarbeidere kan være ansatt både i kommune, stat eller i privat sektor. Lønnen varierer naturligvis i hvilken sektor man jobber, men for en helsefagarbeider med 10 års ansiennitet tjener man minimum 448 400 kroner. Videre er lønn for helsefagarbeidere med 16 års ansiennitet 460 300 kroner. 16 år er full ansiennitet for helsefagarbeidere, mens for sykepleiere opparbeider man seg full ansiennitet etter 20 år. Oppgitt beløp er garantilønn, eventuelle tillegg vil komme på toppen av denne beregningen av årslønn for helsefagarbeidere. Kveldsarbeid, nattillegg, overtid med mer kommer i tillegg til nevnte grunnlønn.

Søk jobb blant de beste bemanningsbyråene!

Sammenlign jobbtilbud og skaff deg høyere lønn. Mange har allerede skaffet seg jobb via Bemlo, er du klar for å bli en av dem?

Opprett profil

Tillegg for kvelds, natt og helgearbeid

De aller fleste helsefagarbeidere jobber, på lik linje som sykepleiere, turnus som innebærer ubekvem arbeidstid. Dette gir tilleggslønn i form av kvelds- og nattillegg, helgetillegg og helligdagstillegg. Tilleggene utbetales månedlig, på lik linje som ordinær lønn, for at de skal være pensjonsgivende. 

Tilleggene varierer fra hvilket tariffområde og lokasjon man tilhører, sjekk med din lokale fagforening eller virksomhet for nøyaktige beløp. Med virkning fra 1.1.2023 ble det innført en ny modell for lørdags- og søndagstillegg og kvelds- og nattillegg. Denne sikrer alle arbeidstakere en prosentsats på minst 22 prosent av timelønn, og aldri lavere enn minst kr 70 per arbeidede time. KS har også tilgjengeliggjort et excel-ark du kan laste ned for å beregne dine tillegg. 

For helligdager, også kjent som “røde dager”, betales det ut et tillegg på 1⅓ av timelønnen pr. arbeidet time. Hvis du jobber på en søndag eller helligdag har du lovpålagt fri den påfølgende søndagen/helligdagen. Helligdager i Norge er 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2 pinsedag, 1. og 2. juledag, 1. mai og 17. mai. 

Gjennomsnittslønn for en helsefagarbeider

Gjennomsnittslønn for en helsefagarbeider i Norge i 2022 er 43 950 kroner. Gjennomsnittlig årslønn gir en inntekt på 527 400 kroner. Medianlønnen for en helsefagarbeider er på 44 630 kroner, som gir en median årslønn på 535 560 kroner. Medianlønnen finner vi ved å ordne alle lønnsverdiene i stigende rekkefølge. Medianlønnen er da lønnen til observasjonen i midten av fordelingen.  

Hvordan lønnen til en helsefagarbeider beregnes

Helsefagarbeideres lønn beregnes ut fra flere faktorer. Utdanning, erfaring, sted og arbeidsgiver vil kunne påvirke lønnen. En person med mer utdanning eller mer ansiennitet vil følgelig tjene mer enn en nyutdannet helsefagarbeider. Det er også lønnsforskjeller mellom private og offentlige aktører, som man må vurdere ved valg av arbeidsgiver.

Arbeidstakere i helse- og sosialsektoren i Norge har som regel en tariffavtale med en arbeidsgiverorganisasjon. Tariffavtalene fastsetter minstelønn, arbeidstidsbestemmelser, ferie- og permisjonsregler, samt andre vilkår for arbeidet. Det lønner seg å holde seg oppdatert på slike regler, slik at man er trygg på at lønnen er riktig og kjenner til sine rettigheter ved for eksempel en lønnssamtale med arbeidsgiver. 

Både sentrale og lokale lønnsforhandlinger vil bidra til en høyere lønn, og som en generell regel anbefales det å være med i en fagforening som vil kjempe både for lønn og andre rettigheter for deg.

Ettersom det er mange ulike faktorer involvert, er det nesten umulig å angi nøyaktig hva en helsefagarbeider tjener. Det vil alltid være variasjoner fra person til person og fra måned til måned, ettersom antall ettermiddags-, natt-, og helgetillegg alltid varierer. 

Lønnsvekst for helsefagarbeidere

Lønnen til helsefagarbeidere økte i gjennomsnitt med 3,66% fra 2021 til 2022. Dette er noe lavere enn gjennomsnittlig lønnsvekst som var 4,1% blant alle yrker. I løpet av de siste 5 årene var den totalt 16,3%. Til sammenligning var den totale lønnsveksten over alle sektorer 19,4% over disse 5 årene. Sykepleierne derimot hadde en økning på 17,9% over samme periode.

Figuren under viser hvordan lønnen til helsefagarbeidere har utviklet seg de siste årene, og hvordan det står i motsetning til lønnsutviklingen til sykepleiere og gjennomsnittet i hele Norge. Som man kan se har helsefagarbeidere vært lønnstapere sett opp mot både sykepleiere og befolkningen ellers.

Lønnsutvikling for helsefagarbeidere framover

Det er ingen entydig svar på hvordan lønnsutviklingen vil være i helsesektoren i Norge de neste årene. Sektoren har vært preget av høy etterspørsel etter arbeidskraft de siste årene, noe som har ført til økt konkurranse om arbeidstakerne. Dette fører typisk til bedre lønnsvilkår for arbeidstakerne, og det er rimelig å anta at det samme vil være tilfellet for helsefagarbeidere. 

Allerede i dag er det stor mangel på helsefagarbeidere og i følge NAV manglet vi 2600 helsefagarbeidere i Norge i 2022. Det er også bred enighet om at behovet for helsefagarbeidere vil stige fremover. Den varslede eldrebølgen nærmer seg år for år, og eldre personer trenger hjelp med oppgaver som de tidligere løste selv. I følge en ny rapport fra SSB ser det ut til at mangelen på helsefagarbeidere vil øke til 24 000 i 2040.  

Med tanke på disse omstendighetene kan det tyde på at helsefagarbeidere vil ha god lønnsøkning framover, men det skal understrekes at det ikke finnes noen garanti for dette.

 

Helsedirektøren ønsker høyere lønn til helsearbeidere

Det har i den senere tid vært stort fokus på forholdene i norsk helsevesen, med negativt fortegn. Brennpunkt-dokumentaren “Omsorg bak lukkede dører” har avdekket flere kritikkverdige forhold ved sykehjem og hjemmetjenesten i Norge. 

I tillegg har Helsepersonellkommisjonen nylig levert sin utredning med en brutal virkelighetsbeskrivelse av helse- og omsorgstjenestene i Norge. De kommer med mange konkrete tiltak, blant annet utvidet bruk av helsefagarbeidere for å redusere fremtidig sykepleiermangel. 

Helsedirektør Bjørn Guldvog har selv lagt frem 4 konkrete forslag til hvordan vi kan håndtere krisen i helsevesenet: 

 1. Gjøre det mer attraktivt å jobbe i helse- og omsorgssektoren, gjennom flere fulltidsjobber med en lønn som gjør at man kan etablere seg i lokalsamfunnet man jobber. 

 2. Forutsigbare rammer, gjennom langsiktige økonomiske rammer og mulighet for å beholde og rekruttere kompetanse.

 3. Bedre mekanismer og rammeverk for å gjøre helsefaglige prioriteringer

 4. Ny teknologi for mer effektiv og sømløs helsehjelp

I sum er det tydelig at det vil skje store endringer og effektiviseringer i helsevesenet fremover, for å kunne håndtere fremtidig behov. Helsefagarbeidere vil få en sentral posisjon, gjennom økt ansvar og utvidet oppgaveportefølje. Dersom dette skal være attraktivt, er det naturlig at lønn samsvarer med disse planlagte endringene. 

Hvordan bli helsefagarbeider?

Utdanningsløpet for en helsefagarbeider i Norge består vanligvis av en videregående utdannelse på yrkesfaglig eller studieforberedende linje, etterfulgt av en læretid i helsearbeiderfaget på to år. En lærling som helsefagarbeider vil få innføring i praktisk trening i arbeidssituasjoner, samt teoretisk undervisning. Når læretiden er fullført, kan man ta fagbrev som helsefagarbeider.

Studielinjen for å bli helsefagarbeider er Vg1 - Helse- og oppvekstfag. Deretter velger man Vg2 helsefagarbeider før du starter læretid. Denne er som nevnt på 2 år, og etter bestått fagprøve som helsefagarbeider får man fagbrev og er offisielt utdannet. 

Pensum for helsefagarbeider-utdanningen inkluderer blant annet: 

 • Kommunikasjon og samhandling

 • Helsefremmende arbeid som sykepleie, kosthold, sykdomslære og førstehjelp

 • Yrkesutøvelse, som planlegging, etikk, dokumentering, lover og bestemmelser

 • Brukermedvirkning

 • Rapportering og observasjon

Etter å ha oppnådd fagbrev som helsefagarbeider kan man søke seg videre til høyere utdanning innen helse- og sosialfag, eksempelvis gjennom en bachelorgrad. Det er viktig å merke seg at det kreves oppdatering av kompetanse for å fortsette som helsefagarbeider i jobb, og det er derfor viktig å følge med på krav og muligheter for videreutdanning.

Om du er svensk, finsk eller dansk helsefagarbeider eller sykepleierassistent og ønsker jobb må du huske at du trenger norsk autorisasjon for å jobbe i Norge. Om du ikke har det enda vil vi anbefale å følge vår guide til hvordan man får norsk autorisasjon som sykepleier.

Lønn som lærling for en helsefagarbeider

Når du utdanner deg til å bli helsefagarbeider, vil du motta lønn når du er lærling. De to siste årene består av 50% opplæring og 50% verdiskaping, og det er under disse to årene du har rett på lønn. Desto lengre ut i læretiden du kommer, jo mer lønn mottar du. Fra første halvår til siste går prosentsatsen typisk fra 30% til 80%. Det er mulig å bli lønnet flatt under hele lærlingsperioden hvis ønskelig, da får man 50% lønn av det en nyutdannet ville gjort. 

Gjennomsnittslønnen for en helsefagarbeiderlærling er på 22 840 kroner pr måned i 2022. Dette utgjør i snitt totalt 274 080 kroner i årslønn for en læring under utdanning. 

Hvor mye tjener en nyutdannet helsefagarbeider

En nyutdannet helsefagarbeider tjener minimum 389 000 kroner i året. Dette er nesten 65 000 kroner mer enn minstelønn for en ufaglært, og viser hvor lønnsomt det er å ta fagbrev som helsefagarbeider. 

Det er viktig å merke seg at dette er det minste en arbeidsgiver kan tilby i lønn. Det er mange faktorer involvert, eksempelvis vil tidligere erfaring og ansiennitet kunne spille positivt inn ved lønnsfastsettelse. Det er også variasjoner på lønnsnivå i ulike deler av landet, hvor områder med stor etterspørsel vil presse opp helsefagarbeideres lønn i 2023. 

Tips for å sikre deg best mulig lønn som helsefagarbeider

Helsefagarbeidere utfører en viktig og verdifull jobb i samfunnet, og det er derfor viktig at man også får en lønn som reflekterer denne verdien. Det finnes en rekke tiltak en helsefagarbeider kan ta for å sikre seg best mulig lønn:

 • Videreutdanning som helsefagarbeider: Å videreutdanne seg innenfor sitt fagfelt og å stadig øke sin kompetanse kan bidra til at du får høyere lønn. Enkelte stillinger har krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning, som vil gi minimum 22000 kroner ekstra i årslønn uavhengig av ansiennitet.

 • Erfaring: Jo mer erfaring du har, jo mer verdifull vil du være for arbeidsgiveren din. Ansiennitet vil bidra til høyere lønn, og det er viktig å dokumentere all relevant yrkeserfaring.  

 • Søk jobber med høyere lønn: Det er noen arbeidsgivere som tilbyr høyere lønn enn andre, ved å se på de ulike stillingene som lyses ut vil man kunne finne lønnsforskjeller mellom privat, kommunal og statlig sektor.

 • Forhandling av lønn: Ikke vær redd for å forhandle om lønnen din hvis du føler at du fortjener det. Vis til din kompetanse og erfaring og argumenter for hvorfor du fortjener en høyere lønn.

Husk at lønnen din bør reflektere verdien av jobben du gjør og at du fortjener en lønn som anerkjenner dine ferdigheter og erfaring. Du kan også vurdere å se etter stillinger som vikarbyråene lyser ut. De betaler ofte høyere lønn og gir deg mer fleksibilitet i hverdagen ved at du kan velge vikarjobber når det passer for deg. Arbeidsmiljøloven stiller også krav til likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak. Dette innebærer at du har krav på samme lønn og de samme rettighetene som en ansatt når du utfører samme arbeid. Denne loven setter derimot ikke noen øvre grense på hvor mye byråene kan betale i lønn, dermed tilbys man ofte mer i lønn hos et vikarbyrå enn man gjør i det offentlige. 

Er du helsefagarbeider og nysgjerrig på å jobbe som vikar? Lag en profil på Bemlo så setter vi deg i kontakt med flere av de beste vikarbyråene i Norge. 

Hvorfor bli helsefagarbeider

Helsefagarbeidere spiller en viktig rolle i samfunnet, ved å sørge for at mennesker får den omsorgen og hjelpen de trenger. Hvis du har et hjerte for mennesker og ønsker å gjøre en forskjell i andres liv, kan en karriere som helsefagarbeider være noe for deg. Dette er en jobb som gir mening og innebærer en stor grad av menneskelig kontakt, noe som kan være svært tilfredsstillende.

Det finnes mange muligheter for faglig utvikling og videreutdanning innen helsefaget. Hvis du ønsker å fortsette å lære gjennom videreutdanning, vil du ha mange muligheter til å gjøre det som helsefagarbeider. Du vil også ha muligheten til å jobbe med en rekke ulike pasientgrupper, inkludert eldre, syke, funksjonshemmede og mange flere.

Arbeidsmulighetene innen helsefaget er svært stabile, det er alltid behov for kvalifiserte helsefagarbeidere. Du vil ha muligheten til å jobbe i et bredt spekter av arbeidsmiljøer, inkludert sykehus, omsorgsboliger, hjemmetjenester, og mange flere. Du vil også kunne jobbe på ulike tidspunkter, inkludert døgn- og helgevakter, slik at du kan finne en arbeidssituasjon som passer til din livsstil.

I tillegg til den faglige utfordringen og muligheten til å hjelpe andre, tilbyr yrket som helsefagarbeider også en stabil lønn. Du får lønn under utdanning, og har muligheten til å motta en anstendig lønn mens du gjør en forskjell i andres liv.

Oppsummering

Snitt for helsefagarbeideres lønn i Norge er på 527 400 kroner i 2022.

Helsefagarbeidere spiller en stadig viktigere rolle i helsesektoren. Om tiltakene fra Helsepersonellkommisjonen følges opp vil denne yrkeskategorien få økt ansvar og oppgaver fremover. Dette forutsetter at yrkesgruppen blir anerkjent og verdsatt, eksempelvis gjennom gode lønnsvilkår. 

For å sikre deg best mulig lønn som helsefagarbeider, anbefales det å fokusere på å videreutvikle din kompetanse og gjerne søke på jobber som kan gi bedre lønnsbetingelser. Å jobbe for et vikarbyrå kan potensielt gi bedre vilkår, som samtidig gir bedre fleksibilitet i arbeidshverdagen. 

Å bli helsefagarbeider vil gi deg en meningsfull karriere med mye omsorg og menneskelig kontakt. Du vil ha store muligheter for videreutdanning og faglig utvikling, samt en variert jobb på ulike foretak og med en rekke ulike pasientgrupper. Det vil dessuten alltid være behov for dyktige helsefagarbeidere i Norge.  

Søk jobb blant de beste bemanningsbyråene!

Sammenlign jobbtilbud og skaff deg høyere lønn. Mange har allerede skaffet seg jobb via Bemlo, er du klar for å bli en av dem?

Opprett profil

Kort om Bemlo

Bemlo er en portal som gjør det enklere å navigere blandt alle vikarbyråene i markedet. Vi gjør det enklere for deg å finne ditt neste bemanningsbyrå, gjennom å sammenligne og rangere de ulike byråene. Du kan også lage en profil på Bemlo, slik at vi setter deg i kontakt med noen av byråene, uten at du trenger å søke direkte til dem. 

Her på Bemlo.no vil du finne en rekke artikler som hjelper deg i jakten på ny bemanningsjobb. Lurer du foreksempel på hva en sykepleier tjener, eller hva en lege tjener? Ikke nøl med å ta kontakt med oss om du har noen spørsmål eller kommentarer, du kan gjerne sende en e-post til info@bemlo.no

Om du er svensk, finsk eller dansk helsefagarbeider og ønsker jobb må du huske at du trenger norsk autorisasjon for å jobbe i Norge. Om du ikke har det enda vil vi anbefale å følge vår guide til hvordan man får norsk autorisasjon som sykepleier.

Sammenlign 50+ vikarbyrå!

Se anmeldelser fra andre sykepleiere
Se informasjon om lønn og fordeler
Enkelt send søknader til selskaper
Sammenlign selskaper

Skriv en kommentar...

Ved å sende inn anerkjenner du at du aksepterer våre vilkår og betingelser.

Jobber
Utvikler? Søk nå.

© 2024 Bemlo